http://www.linarem.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEP.LINAREM.PL

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem: www.sklep.linarem.pl

Kontakt w sprawach reklamacji, odstąpienia od umowy sprzedaży, informacji handlowej można uzyskać:

LINAREM Wojciech Cisowski

ul. Makuszyńskiego 22A,

31-752 Kraków

tel.: +48 12 686 64 89

fax: +48 12 686 64 89

e-mail: biuro@linarem.pl


1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Sprzedawca (Usługodawca) – Wojciech Cisowski prowadzący działalność pod firmą Wojciech Cisowski „LINAREM” z adresem głównego miejsca wykonywania działalności w Krakowie, ul. Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków, wpisanej do Centralnej Ewidencji Działalności i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 675-126-80-25, Regon: 120681524.

 3. Klient (Kupujący, Usługobiorca) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument). W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, wszelkie czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z ze Sklepu oraz do wykonywania praw i obowiązków tego podmiotu.

 4. Przedmiot transakcji - towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z zamówionych towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych produktów.

 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną).

 9. Sklep Internetowy www.sklep.linarem.pl, (www.sklep.linarem.pl, Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.linarem.pl, za pośrednictwem, którego Klient może kupić Produkt.

 10. Strona – Sprzedawca, Usługodawca, Klient, Kupujący i Usługobiorca.

 11. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.sklep.linarem.pl.

 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 13. Zamówienie indywidualne - jest to produkt stworzony wg indywidualnego pomysłu (specyfikacji) Klienta i odbiegający konstrukcją, parametrami lub zestawieniem kolorystycznym od standardowych produktów stanowiących ofertę sklepu.

 14. Platforma internetowa ODR (ang. Alternative Dispute Resolution) - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 15. Ustawa PK – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 16. Ustawa PA – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 29 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 666).

 17. Ustawa KC lub k.c. – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

 18. Ustawa KPC lub k.p.c. – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, tj. z dnia 17 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 101).

 19. Ustawa ODO – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

 20. Ustawa ŚUDE - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1030).

 21. Ustawa VAT – ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 kwietnia 2004 r., tj. z dnia 10 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 710).

 
2. Zasady ogólne

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu internetowego;

 3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

 4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.sklep.linarem.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu z prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową: Internet Explorer, Firefox, Opera, Google Chrome lub inne obsługiwane oraz posiadać aktywny adres e-mail. Sklep internetowy www.sklep.linarem.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 4. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 ustawy KC.3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego nie jest rejestracja w jego ramach.

 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 4. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego,

 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Wojciecha Cisowskiego.

 1. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla sprzedawcy,

 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.4. Składanie zamówień
 1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.sklep.linarem.pl są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

 2. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie, faxem lub drogą mailową.

 3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową oraz fax można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia składane drogą telefoniczną lub mailową jest możliwe wyłącznie w godzinach podanych na witrynie Sklepu Internetowego.

 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres na który ma być wysłany Towar oraz numeru telefonu i adres e-mail.

 5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury z załącznikami, faktury korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ustawy VAT.

 7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

 8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie dostępności towaru i wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „za pobraniem”. 


5. Koszty i termin wysyłki
 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie albo drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich, za pośrednictwem operatorów pocztowych lub transportem własnym. Istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w sklepie stacjonarnym Sprzedającego po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru.
 3. Wybór sposobu dostawy towaru podczas składania zamówienia jest jednoznaczny z akceptacją regulaminów przewoźników. W przypadku braku doręczenia przesyłki Kupujący zobowiązuję się poinformować w terminie 30 dni Sprzedającego w formie pisemnej i za pomocą poczty elektronicznej.
 4. Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie do kwoty 3000 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Paczki wysyłane za pośrednictwem operatorów pocztowych nie są ubezpieczane. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy.
 5. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym produkcie na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).
 6. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Kupujący może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i Płatność”.


6. Płatności
 1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 2. Należność za towary zakupione w naszym Sklepie internetowym w tym cena oraz koszty dostawy można uregulować w następujący sposób:
 1. Przelew elektroniczny zwykły, przedpłata bankowa na rachunek bankowy Sprzedawcy - płatność po złożeniu zamówienia na numer rachunku bankowego podany w wiadomości e-mail, dyspozycję przelewu Klient składa przez Internet, w banku lub na poczcie. Proces księgowania wpłaty trwa do 24 godzin od nadania przelewu w dni robocze Datą zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy. W przypadku skompletowania przesyłki przed zaksięgowaniem wpłaty, oczekujemy na wpływ środków na nasze rachunek bankowy, dopiero wtedy przekazujemy zamówienie do wysyłki. Ze względu na zautomatyzowany proces księgowania płatności, nie honorujemy potwierdzeń przelewu. W tytule przelewu proszę podać numer zamówienia w innym przypadku może to spowodować opóźnienie księgowania.

 2. Przelew elektroniczny - forma płatności obsługiwana przez Przelewy 24.pl (DialCom24 Sp. z o.o.).

 3. Karta płatnicza online - forma płatności obsługiwana przez Przelewy 24.pl. (DialCom24 Sp. z o.o.).

 4. Zapłata za pobraniem - gotówka płatna jest przez Klienta u pracownika firmy przewozowej, który doręcza przesyłkę.

 5. Gotówka, karta płatnicza lub kredytowa – płatność po złożeniu zamówienia przy wyborze opcji odbioru towaru w sklepie stacjonarnym. 

 1. W przypadku niektórych rodzajów towarów Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez wyłączenie wybranych opcji płatności na stronie.
 2. W razie braku zapłaty pełnej ceny w terminie Sprzedawca może anulować zamówienie Klienta, o czym Klient zostanie poinformowany. Jeżeli Klient zapłacił część ceny, Sprzedawca zwraca mu całą wpłaconą kwotę.
 3. W przypadku nie wskazania w tytule przelewu numeru zamówienia Sprzedawca podejmie starania w celu ustalenia numeru zamówienia, w szczególności kontaktując się z Klientem. W razie niemożliwości ustalenia numeru zamówienia do danego przelewu Sprzedawca zwraca wpłaconą kwotę na rachunek bankowy, z którego został nadany przelew, a zamówienie jest anulowane.

7. Promocje
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich do systemu informatycznego Sklepu i nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu. 

 2. Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. 

 3. Promocje dzielą się w szczególności na:

 1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na karcie produktowej;

 2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji umieszczonych na stronie promocji lub w Newsletterze;

 3. pakiety promocyjne - przy zakupie (wyłącznie na stronie produktowej) zestawu promocyjnego, składającego się z przynajmniej dwóch produktów, Klient otrzymuje rabat na wszystkie produkty wchodzące w skład zestawu;  

 1. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego lub wartościowego podczas składania zamówienia.

 2. Promocje nie obejmują zapowiedzi oraz prenumerat, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet promocyjny nie ma możliwości jego podziału. Pakiety promocyjne mogą być dostarczone Klientowi, jeżeli wszystkie produkty wchodzące w ich skład zostaną skompletowane w Magazynie.

 4. W przypadku braku w Magazynie któregokolwiek z produktów wchodzącego w skład zamówionego pakietu lub zestawu promocyjnego, Sklep poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu. 

 5. Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Sprzedającego, upoważniającego do otrzymania rabatu w Sklepie. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Kupujący może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie łączy się z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego nie będzie możliwe.8. Odbiór towaru
 1. Dostawy są realizowane na terytorium Polski.

 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.9. Odstąpienie od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Wskazane w niniejszym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w piśmie przesłanego drogą pocztową na adres: Linarem Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: biuro@linarem.pl .

 4. Sprzedawca udostępnia także wzór – formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy do pobrania za pośrednictwem strony w wersji edytowalnej. Konsument może skorzystać z udostępnionego wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe (pobierz formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy w wersji edytowalnej).

 5. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była wynikiem korzystania z produktu w sposób nie wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie odbiera kierowanych na adres Sklepu przesyłek odesłanych za pobraniem i nie ponosi kosztów związanych z takimi przesyłkami. Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep) niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia do umowy.

 7. Zwrot płatności dokonany będzie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych dodatkowych opłat w związku ze zwrotem.

 8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje kupującemu w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy PK, m. in. w odniesieniu do umów:

 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, niemożliwy do zwrócenia po jego otwarciu – ze względu na ochronę zdrowia lub higienę;

 6. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.10. Procedura reklamacji
 1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz na stronach internetowych producentów.

 2. Kupujący może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.

 3. W przypadku stwierdzenia wady produktu, Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady.

 4. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 5. Jeżeli spośród sprzedanych produktów tylko niektóre są wadliwe i dają się odłączyć od produktów wolnych od wad, bez szkody dla obu stron umowy, uprawnienie Klienta do odstąpienia od umowy ograniczone jest do produktów wadliwych.

 6. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w ustawie KC.

 7. Reklamacje można złożyć w dowolnej formie (pobierz formularz reklamacji w wersji edytowalnej) np.:

 1. pisemnie na adres: Linarem, Kornela Makuszyńskiego 22A, 31-752 Kraków;

 2. drogą mailową na adres: biuro@linarem.pl ;

 3. osobiście w sklepie stacjonarnym od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00.

 1. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego i rozpatrzeniu wniosku, Sprzedawca skontaktuje się w celu przekazania dalszych instrukcji.

 2. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Klienta o sposobie dalszego postępowania.

 3. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 4. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.11. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
 1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 2. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych dotyczących Klientów. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy ODO oraz ustawy ŚUDE.

 3. Dane osobowe Sprzedawca będzie przetwarzać wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umów sprzedaży oraz gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie naruszy praw i wolności osoby, której dane dotyczą. Nie będzie udostępniać innym podmiotom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

 4. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki cookies (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. Dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, produktach ostatnio oglądanych oraz ustawienia sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny Sklepu, służąc optymalizacji korzystania z witryny Sklepu. W ramach Sklepu stosowane są pliki cookies sesyjne, będące plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu (np. komputerze, smartfonie) użytkownika do momentu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki. W ramach Sklepu stosowane są także pliki cookies stałe, które pozostają w pamięci urządzenia (np. w komputerze, smartfonie) użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika, w opcjach dostępnych w ustawieniach przeglądarki internetowej.12. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnego prawa polskiego w szczególności ustawa PK, ustawa KC.

 2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sprzedawcą a Klientem będącym Konsumentem będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą KPC.

 3. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach sklepu internetowego były na najwyższym poziomie, jednakże Sprzedawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności do Sklepu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy.

 6. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy PA. Zabrania się kopiowania, powielania oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

 8. Data opublikowania regulaminu 05.12.2016r .